موسیقی

موسیقی همه ما در باره اثر موسیقی بر سلامت شنیده ایم، اما معمولا این روش ها چندان دقیق، در دسترس و قابل استفاده برای عموم نیستند. در کاراهیلینگ رابطه دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران با انرژی های طب چینی

بهبودی

بهبودی وجوه مختلف وجود ما تحت تاثیر عوامل اثرگذار درونی و بیرونی گاه از بازه هماهنگی دور شده و برای بازگشت به هماهنگی نیازمند یاری است. این در صورتی اتفاق می افتد که ما از بازه تطبیق پذیری دور شده