بهبودی

بهبودی وجوه مختلف وجود ما تحت تاثیر عوامل اثرگذار درونی و بیرونی گاه از بازه هماهنگی دور شده و برای بازگشت به هماهنگی نیازمند یاری است. این در صورتی اتفاق می افتد که ما از بازه تطبیق پذیری دور شده