موسیقی

موسیقی همه ما در باره اثر موسیقی بر سلامت شنیده ایم، اما معمولا این روش ها چندان دقیق، در دسترس و قابل استفاده برای عموم نیستند. در کاراهیلینگ رابطه دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران با انرژی های طب چینی