هماهنگی کامل با تای چی لبخند

آرزوهای دیرین ما، سلامت ذهن و جسم، موفقیت و نیکبختی و آگاهی از حقیقت هستی، در هماهنگی کامل چهار وجه وجود، روح، ذهن، جسم و زندگی تصویر می شوند و هماهنگی در هر یک از این چهار وجه نتیجه تعامل صحیح میان چهار نیروی بنیادین، نیوتو، هترو، هومو و نیترو در آنهاست. مراقبه و تای چی لبخند اساسی ترین راه ایجاد هماهنگی میان این چهار نیروست.

دانش زندگی و آگاهی بر مبنای فلسفه تای چی سه مبدایی، با جامع ترین و ژرف ترین نگاه به همه ابعاد وجود ما ساده ترین و کوتاه ترین راه را برای هماهنگی کامل ارائه می کند و این نه یک هدف بلکه مسیر تمرین مداوم است برای زندگی بهتر.

سلامت، در هماهنگی کامل چهار وجه وجود، روح ذهن جسم و زندگی حاصل می شود؛

روح در سایه آرامش در وجوه دیگر وجود، جایگاه خود لایتناهی، آرامی مطلق، هدایت پذیری، شاهد بودن و لبخند درون می شود.

ذهن در پرتوی هدایت آسمانی روح، جایگاه اندیشه طاهر، تفکر روشن، لبخند نیکخواهی و توفیق و سعادت درونی ست.

آنگاه بدن نیز در آرامش ذهن و روح، لبخند می زند و به هماهنگی باز می گردد.

سپس زندگی که در احساس ما از روابط ما با بیرون تصویر می شود نیز در پرتو عشق و نیکخواهی که قویترین نیروهاست زیبا می شود.

هیچیک از این چهار وجه مستقل از وجوه دیگر نیست و هماهنگی کامل بدون توجه صحیح به هر چهار وجه وجود ممکن نمی شود.

اما تعادل در این چهار وجه مثل هر پدیده دیگری که در این عالم خلق می شود حاصل تعامل چهار نیروی بنیادین سه مبدایی (نیوتو، هترو، هومو و نیوترو) خواهد بود.

هرگاه یکی از این چهار نیرو در یکی از وجوه وجودی از تعادل خارج می شود آثار ناهماهنگی در وجوه دیگر هم پدیدار می شود.

این چهار نیرو مداوما تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در تغییرند و آنچه این چهار نیرو را در تعادل و توازن نگاه می دارد توجه به چهار رکن هماهنگی است: لبخند، حرکت، پاکسازی و بهبودی

هماهنگی کامل

Leave a Reply