Running

حرکت

هماهنگی در سطوح فیزیکی ذهنی و احساسی نتیجه گردش روان خون و انرژی است و این مهم با حرکت مداوم به دست می آید. چنان که تمام کیهان در حرکت مداوم است و هر گاه پدیده ای از حرکت باز ایستد از بازه هماهنگی دور می افتد. از این رو ما هم همیشه خود را در حرکت روان و مداوم نگه می داریم و به این منظور علاوه بر تمرینات روزانه تای چی سه مبدایی همیشه عضو باشگاهی هستیم و تمرینات ورزشی رشته های مختلف سهم مشخصی در برنامه زندگی ما دارند .

تای چی سه مبدایی، ورزش های باشگاهی و تمرینات چهارگانه قدرتی (شنا، بارفیکس، اسکوات و دراز نشست) روش هایی هستند که دانش آموختگان با به کارگیری آن ها به اهداف زیر دست می یابند:

گردش روان خون و انرژی تسلط بر ذهن فعال نگه داشتن سیستم های عملکردی از منظر طب شرقی پاکسازی جسم و اندیشه افزایش ذخایر انرژی بدن

بعلاوه این دانش به افراد کمک می کند ورزش مناسب خود را بر اساس مزاج سه مبدایی یا ویژگی ها و نیازهای فردی خود انتخاب کنند. با طبقه بندی حرکات ورزشی بر اساس رفتار نیروهای سه مبدایی و بررسی ویژگی های مزاجی فرد که در شرح حال کامل مشخص می شود می توان به انتخاب های بهتری برای رشته ورزشی رسید.

حرکت

Leave a Reply