موسیقی

موسیقی همه ما در باره اثر موسیقی بر سلامت شنیده ایم، اما معمولا این روش ها چندان دقیق، در دسترس و قابل استفاده برای عموم نیستند. در کاراهیلینگ رابطه دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایران با انرژی های طب چینی

بهبودی

بهبودی وجوه مختلف وجود ما تحت تاثیر عوامل اثرگذار درونی و بیرونی گاه از بازه هماهنگی دور شده و برای بازگشت به هماهنگی نیازمند یاری است. این در صورتی اتفاق می افتد که ما از بازه تطبیق پذیری دور شده

پاکسازی

پاکسازی پاکسازی به معنی توجه به همه دریافت های مادی و غیر مادی و انتخاب بهتر آنهاست. همه آنچه از طریق خوراک و اندام های حسی دریافت می کنیم و همه آنچه از ذهن می گذرد بر سطح هماهنگی ما

حرکت

حرکت هماهنگی در سطوح فیزیکی ذهنی و احساسی نتیجه گردش روان خون و انرژی است و این مهم با حرکت مداوم به دست می آید. چنان که تمام کیهان در حرکت مداوم است و هر گاه پدیده ای از حرکت

لبخند

لبخند لبخند اولین ستون و گام اول از چهار رکن هماهنگی است. هماهنگی تنها جایی امکان حضور دارد که در آنجا لبخند حضور داشته باشد. نیک و بد تفسیر آگاهی محدود و زمینی ما از پدیده هایی ست که موقتا