Professor Park Jae Woo

لبخند

لبخند اولین ستون و گام اول از چهار رکن هماهنگی است. هماهنگی تنها جایی امکان حضور دارد که در آنجا لبخند حضور داشته باشد.

نیک و بد تفسیر آگاهی محدود و زمینی ما از پدیده هایی ست که موقتا همراه ما می شوند. از منظر آگاهی کل هر پدیده ای هر لحظه ورای نیکی و بدی در کمال آسمانی و بی نقص خود است و در مسیر کمال و تعالی. پدیده های همراه ما که به نیک و بد تفسیر می شوند وقایعی هستند که آگاهی امروز ما با آن ها کامل می شود.

خوب خوب و بد هم به همان اندازه نیکوست. پدیده های ناخوشایند قدری آن سوتر از آگاهی ما هستند و لبخند اساسی ترین راه ارتقای آگاهی و تمرین مداوم تعالی است.

مراقبه لبخند تمرکز بر لبخند است، نه تنها ضمن مراقبه که تمرین مداوم ما ضمن فعالیت های روزمره (کارهای روزانه، خواب، بیداری، رانندگی و …) است تا جایی که در هر مواجهه ای لبخند اولین تصویری باشد که بر چهره ما ظاهر می شود.

همه ما یکسره در تلاشیم تا این جهان محیط بهتری برای زندگی باشد، اما در عین حال لازم است بیاموزیم که هر خواسته ای در زمان صحیح و آسمانی خود محقق می شود. پذیرش این نکته در ما رضایت و آرامش ایجاد می کند. لبخند نماد پذیرش است در عین تلاش، از این رو ما همواره در تمرین مداوم تلاش و پذیرش هستیم.

به گفته استاد فقید پروفسور پارک جای وو، وقتی آفرینش کامل شد، خداوند لبخند زد. از ،این رو لبخند روح وجود را با خود دارد هرجا لبخند هست او هم حضور دارد و هر جا او حضور دارد لبخند هم هست.

از این رو تمرین مداوم ما این است که در هر مواجهه‌ی ابتدا لبخند داشته باشیم. هر گاه با یک ناهماهنگی مواجه می شویم ابتدا لبخند بزنیم. لبخند در در آن محیط نیروی هماهنگی ایجاد می کند.

شاید کار خیلی سختی باشد، همیشه جور دیگری زندگی کرده ایم، تمرین است و باید خود را تغییر بدهیم، باید بدانیم وقایع ناخوشایند نیز در زمان صحیح خود اتفاق می افتند، پس اساساً از منظر آگاهی کل هیچ چیز نادرست نیست. خوب خوب است بد هم به همان اندازه نیکو است.

لبخند عالی ترین ابزاری است که آگاهی ما را ارتقا می دهد تا این نکته را درک کنیم که ما در همان وضعیتی هستیم که باید باشیم ما هر لحظه در همان وضعیتی هستیم که برای ارتقای آگاهی ما مناسب است، برای بیداری ما مناسب است.

با ارتقای آگاهی، ضرورت قرار گرفتن در ناهماهنگی از بین می‌رود؛ تا وقتی در تلاش هستیم خود را ارتقا دهیم، نیازی به تلنگر برای بیداری نخواهیم داشت، لبخند روح وجود را در زمان جاری میکند تا ما در هماهنگی کامل باشیم.

لبخند

Leave a Reply