Heal

بهبودی

وجوه مختلف وجود ما تحت تاثیر عوامل اثرگذار درونی و بیرونی گاه از بازه هماهنگی دور شده و برای بازگشت به هماهنگی نیازمند یاری است. این در صورتی اتفاق می افتد که ما از بازه تطبیق پذیری دور شده باشیم.

ما سعی می کنیم وجود خود را همواره در این بازه نگاه داریم تا در مواجهه با عوامل داخلی و خارجی پریشان کننده در زمان کمتری خود را به تعادل باز گرداند.

روش های این دانش به ما امکان می دهد نیروی حیاتی بدن را فعال و متعادل نگه داریم تا نقش خود  را در حفظ مداوم هماهنگی بهتر ایفا کند.

این دانش به جای مداخله در عملکرد سیستم از قابلیت های نیروی حیاتی برای بهبود ناهماهنگی بهره می گیرد. علاوه بر این همه پیکره های وجودی انسان (معنویت، ذهن، جسم و زندگی) را مورد توجه قرار می دهد تا مسیر تعالی معنوی هموارتر گردد.

نیروی حیاتی ما بی وقفه با عوامل اثرگذار زیادی در درون و بیرون ما در تعامل است و سعی می کند وجود ما را علی رغم اثر این عوامل در هماهنگی نگاه دارد. این عوامل به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

عوامل خارجی

عوامل داخلی

شکل زندگی

توضیحات بیشتر را در فیلم های زیر ببینید

تطبیق پذیری

عوامل اثرگذار بر هماهنگی

Play Video

بهبودی

Leave a Reply