سام ون دونگ

سام ون دونگ ایجاد هماهنگی در نیروهای سه مبدایی با حرکت مداوم است. چنان که تمام عالم یکسره در حرکت است، در بدن ما هم توقف آغاز ایجاد فساد و ناهماهنگی است. سام ون دونگ با ترکیبی از حرکت های مداوم، تنفس، لبخند و موسیقی نقش موثری در ایجاد هماهنگی، تطبیق پذیری، تعدیل نیروهای از تعادل خارج شده و ارتقای آگاهی دارد.

این روش را به نام تای چی لبخند یا تای چی سه مبدایی هم می شناسیم. حرکات آن توسط استاد فقید پروفسور پارک جاء وو بر مبنای رفتار نیروهای سه مبدایی ابداع شده اند و روزانه توسط دانش آموختگان انجام می شوند.

پروفسور پارک در سمینار سال 2010 انجام تای چی را در جهات مختلف عاملی موثر بر ارتقای سطح تطبیق پذیری سیستم در مواجهه با انرژی های جهت می دانند. “وقتی تای چی در جهات مختلف انجام می شود، سیستم خود را به راحتی با نیروهای جهت تطبیق داده و تحت تاثیر این نیروها دچار ناهماهنگی نمی شود، اگر ناهماهنگی هم از گذشته ایجاد شده باشد رفع می شود.”

سام ون دونگ

Leave a Reply